Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Pokud jste se rozhodli stavět nebo chcete teprve pozemek pro stavbu domu koupit, měli byste si nejprve ověřit, zda s touto stavbou nebudou další náklady. Pokud je totiž pozemek obecně využívaný jako zemědělská půda, musí se nejprve tzv. vyjmout ze Zemědělského půdního fondu (ZPF). Zemědělský půdní fond je podle Zákona 334/1992 Sb. “… základním přírodním bohatstvím naší země, nenahraditelným výrobním prostředkem umožňujícím zemědělskou výrobu a je jednou z hlavních složek životního prostředí.”

Jaké pozemky spadají do ZPF

Výše uvedený zákon říká, že pro stavbu je nutné ze ZPF vyjmout pozemky, které jsou v Katastru nemovitostí vedeny jako orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty. Stejně tak musí být vyjmuta půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není.

Pro zajímavost do ZPF patří také rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže a nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby, jako polní cesty, pozemky se zařízením důležitým pro polní závlahy, závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, technická protierozní opatření apod.

Jsou samozřejmě i případy, které spadají pod výjimky a ty lze najít v §9 odst. 2 daného zákona.  

Žadatel

O vyjmutí ze ZPF žádá:

 • majitel pozemku (v případě více majitelů nutný souhlas všech)
 • pověřená osoba dle plné moci (projektant, stavebník, rodinný příslušník apod.)
 • žádá-li o vyjmutí nevlastník (např. syn stavějící na pozemku rodičů), musí mít taktéž souhlas vlastníků

Pověřený úřad

Žádosti obecně vyřizují úřady s rozšířenou působností, kde byste se vždy měli ptát na Odbor životního prostředí. Pokud daný úřad zjistí, že není příslušný v dané věci rozhodnout, postoupí žádost na krajský úřad nebo na Ministerstvo životního prostředí. Je-li pozemek součástí národního parku, žádost se podává na příslušnou “Správu národního parku“.

Potřebné formuláře najdete na stránkách příslušného pověřeného úřadu, kde byste je měli snadno najít. Případně si o ně zažádejte telefonicky.

Postup vyřízení žádosti

Běžně je dnes vyřízení žádosti o vyjmutí pozemku ze ZPF součástí územního nebo stavebního řízení.Podklady, které jsou totiž k vyřízení žádosti potřeba, můžete ideálně získat od projektanta v rámci žádosti o stavební povolení. Pokud si necháváte stavební povolení připravit externě, můžete si celou záležitost nechat zajistit taktéž.

Podklady k žádosti

V žádosti o vyjmutí pozemků ze Zemědělského půdního fondu je nejprve nutné uvést dle §9 odst. 6 zákona:

 • účel zamýšleného odnětí
 • vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond
 • zdůvodnění, proč je navrhované řešení z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, životního prostředí a ostatních zákonem chráněných veřejných zájmů nejvýhodnější.

K žádosti u běžných staveb se následně přikládají:

 • údaje katastru nemovitostí o pozemcích, jichž se navrhované odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu týká,
 • vyznačení vlastnických, popřípadě uživatelských vztahů k dotčeným pozemkům,
 • výměry parcel nebo jejich částí,
 • zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy, popřípadě doplněné orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové evidence,
 • vyjádření vlastníka zemědělské půdy,
 • výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu včetně postupu výpočtu podle přílohy k tomuto zákonu a včetně vstupních údajů použitých pro výpočet,
 • předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití (u rodinných domů se běžně uvádějí terénní úpravy stávajících pozemků),
 • výsledky pedologického průzkumu,
 • údaje o odvodnění a závlahách,
 • údaje o protierozních opatřeních,
 • zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany.

Výpočet ceny za odnětí

Cenu za vynětí 1 m2 pozemku ze ZPF pro stavbu rodinného domů zjistíte vynásobením bonity půdy a koeficientu třídy ochrany půdyVýsledek pak vynásobíte přesnou velikostí pozemku, který chcete vyjmout. Tyto informace najdete v Katastru nemovitostí.

          Zdroj: https://www.adol.cz/blog-jak-vyjmout-pozemek-ze-zemedelskeho-pudniho-fondu/

Pro jednoduchý výpočet, přikládám kalkulačku k výpočtu.

vypocetzpf.cz/vypocet-odneti-zpf/

Pro výpočet je nutné znát BPEJ – který naleznete na příslušném listu vlastnictví daného pozemku.

Pro vynětí ze ZPF musí být uvedeny všechny vyjímané plochy, které budou zastavěné a zpevněné a tudíž už nebudou “zelené”. chodníčky, sjezd, parkovací stání, dům, terasa ….atd.